Vårt kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete på vår förskola

 På Förskolan Lyckan har vi en tydlig inriktning på systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med detta är att identifiera de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna arbeta mot läroplansmålen och skapa utvecklande pedagogiska processer för barnen. Vi vill bedöma vårt arbete och se till att vi uppfyller de pedagogiska målen och syftena i vårt arbete.


Vi vill också kunna redovisa vårt kvalitetsarbete på ett transparent sätt som utgör ett underlag för vår kvalitetsutveckling, så att vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet på ett systematiskt sätt.


Uppdraget att systematiskt kvalitetsutveckla förskolan ska ses utifrån dessa perspektiv:

 • Vad är kvalitet?
 • Vilka kunskaper ska barnen erövra?
 • Hur lär barn?
 • Hur planerar och genomför vi verksamheten?
 • Vad dokumenterar vi?
 • Hur utvärderar vi verksamheten?
 • Hur utvecklar vi verksamheten?


Genom att genomföra regelbunden uppföljning och utvärdering av vår verksamhet kan vi:


 • Få syn på vårt arbetssätt och utveckla våra arbetsprocesser.
 • Organisera för utveckling och säkerställa att vi kontinuerligt strävar efter att förbättra kvaliteten på vår verksamhet.
 • Effektivt bedöma kvaliteten på vår verksamhet och se till att vi uppfyller de krav och förväntningar som finns från våra intressenter, inklusive föräldrar och myndigheter.
 • Identifiera vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på vår verksamhet, inklusive att adressera eventuella brister eller utmaningar.
 • Se till att våra utvärderingsmetoder omfattar läroplanens värderingar och intentioner för att säkerställa att vi uppfyller våra pedagogiska mål och syften.


I vår verksamhet fokuserar vi inte på att sätta upp specifika mål för vad enskilda barn ska uppnå vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Vi använder inte heller fastställda normer eller nivåer för att bedöma barns förmågor eller kunskaper. Istället är syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete att följa upp och utvärdera vår verksamhet som helhet. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet och deras röster ska ges en framträdande plats i arbetet med att förbättra vår verksamhet.


Vi ser också till att vår verksamhet alltid bedrivs med ett tydligt barnperspektiv, där barnens behov och intressen står i fokus. Föräldrarna är också viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete, och vi strävar efter att ge dem möjlighet till inflytande och medverkan i verksamheten. Vi genomför systematiskt kvalitetsarbete både på avdelningsnivå och på enhetsnivå för att säkerställa att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet och ger barnen en trygg och utvecklande miljö där de kan växa och lära sig på sitt eget sätt.


I vår förskola är systematiskt kvalitetsarbete mycket viktigt. Vi vill ge barnen en förskoleverksamhet som är av högsta kvalitet och som ger dem en god grund för vidare utveckling och lärande. För att göra detta genomför vi regelbundet interna och externa revisioner, där vi utvärderar vår verksamhet och söker efter möjligheter till förbättringar. Vi använder olika verktyg och metoder för att mäta och övervaka vår kvalitetsprestanda. Till exempel kan vi använda observationer och dokumentation för att utvärdera samt följa upp barnens utveckling och lärande. Vi använder också enkäter och utvärderingar för att få feedback från föräldrarna om hur vi kan förbättra vår verksamhet.Francine Westberg

Rektor

Du kan kontakta oss direkt för att få veta mer om vår verksamhet. Vi är alltid redo att svara på dina frågor.