Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen syftar till att främja lika rättigheter för alla barn och förhindra diskriminering baserat på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi är medvetna om att det finns risker för problematiska situationer i vårt dagliga arbete och vi arbetar därför aktivt med förebyggande åtgärder för att undvika att någon blir utsatt för kränkande behandling.


På vår förskola strävar vi efter att erbjuda en trygg, respektfull och inkluderande miljö för alla barn och personal. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering och kränkande behandling. Denna likabehandlingsplan beskriver hur vi arbetar med detta.


Vi definierar diskriminering som en behandling som innebär att en person eller grupp missgynnas på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Trakasserier definieras som oönskat beteende som kränker eller stör någon annan. Kränkande behandling innebär beteenden som skadar en persons självkänsla eller integritet.


Förebyggande åtgärder


Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att främja lika rättigheter och undvika diskriminering och kränkande behandling. Detta inkluderar:


  • Personalutbildning och information om likabehandling och diskriminering.
  • Inkluderande material och leksaker som representerar olika kulturer, religioner och kön.
  • Utveckling av en inkluderande lärmiljö som tar hänsyn till olika behov och erfarenheter.
  • Regler för beteende och språk som främjar respekt och inkludering.
  • Rutiner för hantering av diskriminering och kränkande behandling
  • Om en situation uppstår där ett barn utsätts för diskriminering eller kränkande behandling, vidtar vi följande åtgärder:
  • Personalen ska agera omedelbart och förhindra ytterligare kränkningar.
  • Det ska dokumenteras vad som har hänt och personalen ska informera föräldrarna om händelsen.
  • Personalen ska prata med det berörda barnet och undersöka hur hen mår. Om det behövs, ska personalen också prata med de inblandade barnen och deras föräldrar.
  • Vi samarbetar med barnets föräldrar och andra berörda parter för att lösa situationen på ett respektfullt och inkluderande sätt.


Uppföljning


Vi utvärderar regelbundet vår likabehandlingsplan för att säkerställa att den är aktuell och effektiv i sitt syfte. Personalen har också möjlighet att delta i utbildning och vidareutbildning för att hålla sig uppdaterad på likabehandling och diskriminering. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och utveckla vår verksamhet för att skapa en trygg och respektfull miljö för alla.