Likabehandlingsplan & Klagomålshantering

Likabehandlingsplan för förskolan Lyckan 2022

Inledning

Handlingsplanen vill visa på hur vi kan främja barns lika rättigheter och motverka att någon diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhrörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

I det dagliga arbetet måste vi vara uppmärksamma på de problem som kan leda till olika slag av kränkade behndling, och arbeta förebyggande för att undvika att någon behandlas illa.


Mål

Förskolan Lyckan skall vara en förskola där både barn och vuxna möts av respekt, och där gott kamratskap råder.


Hur arbetar vi för att nå målet:


I personalgruppen.


Vi utgår från "den gyllene regeln" (Så som du vill bli bemött av dina kollegor och av barnen i din barngrupp så skall du bemöta dem).


Alla vuxna på förskolan måste sträva efter att vara goda förebilder.


Alla vuxna på förskolan måste använda ett vårdat språk.


Alla vuxna på förskolan måste vara uppmärksamma på klimatet i barngruppen, och se om något av barnen hamnar utanför.


Vi vuxna på förskolan måste ingripa direkt om vi ser att något barn på något sätt blir illa behandlat.


I personalgruppen skall vi regelbundet samtala om värdegrundsfrågorna.


I barngruppen.


Vårt arbete i barngrupperna utgår från olika teman, och ett regelbundet återkommande tema skall vara "Att vara en bra kompis".


Vi har få men enkla regler som vi ofta pratar om. Reglerna är till för att alla skall komma ihåg att vara en bra kompis, så att vi kan trivas på vår förskola.


Även i barngruppen utgår vi ifrån "den gyllene regeln" och för ett kontinuerligt samtal med barnen om att alla är lika viktiga, att vi skall säga "snälla" saker till varandra och visa att vi tycker om varandra. Ingen skall behöva känna sig ensam och ledsen.


I föräldragruppen.

Vid våra föräldrasamtal frågar vi barnens föräldrar hur de upplever att deras trivs på förskolan.

Förskolans personal uppmanar föräldrar att prata mycket med sina barn om hur man skall vara mot varandra.

 På våra utvecklingssamtal informerar vi om, och gör vår likabehandlingsplan känd för våra föräldrar.


Rutiner för hur en situation med kränkande behandling skall hanteras:


Om personal och barn tillsammans inte lyckas komma till rätta med trakasserier eller kränkande behandling, skall ett samtal ordnas där berörda barn, deras föräldrar och berörd personal deltar. Förskolans chef kallar till detta samtal och medverkar också vid detsamma. Utifrån detta samtal görs en åtgärdsplan som sedan utvärderas. Skulle det bli nödvändigt för att klara upp en besvärlig situation tar vi hjälp av kompetenta personer utifrån.


Utvärdering:


Handlingsplanen gäller tillsvidare och utvärderas vid årsskiftet.


Klagomålshantering


Vi vill gärna att du som vårdnadshavare berättar om det är något på vår förskola som du inte tycker är bra. Det går bra att ringa, skicka sms eller maila. 


Förskolan Lyckan 2022-06-28                       Maria Ström