Vårt kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete på vår förskola

På Förskolan Lyckan har vi en stark inriktning på systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med detta är att identifiera de förutsättningar som krävs för att arbeta mot läroplansmålen och skapa utvecklande pedagogiska processer för barnen. Vi strävar efter att bedöma vårt arbete och säkerställa att vi uppfyller de pedagogiska målen och syftena. Vi vill också kunna redovisa vårt kvalitetsarbete på ett transparent sätt, som utgör ett underlag för vår kvalitetsutveckling. Detta gör det möjligt för oss att systematiskt förbättra och utveckla vår verksamhet.


Vårt uppdrag att systematiskt kvalitetsutveckla förskolan betraktas utifrån följande perspektiv:

- Vad är kvalitet?

- Vilka kunskaper ska barnen erövra?

- Hur lär vi barnen?

- Hur planerar och genomför vi verksamheten?

- Vad dokumenterar vi?

- Hur utvärderar vi verksamheten?


Genom regelbunden uppföljning och utvärdering av vår verksamhet kan vi:

- Identifiera och utveckla våra arbetsprocesser.

- Organisera för utveckling och säkerställa att vi kontinuerligt strävar efter att förbättra kvaliteten.

- Effektivt bedöma kvaliteten på vår verksamhet och säkerställa att vi uppfyller krav och förväntningar.


Vi fastställer åtgärder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på vår verksamhet, inklusive att hantera eventuella brister eller utmaningar. Vi säkerställer att våra utvärderingsmetoder integrerar läroplanens värderingar och intentioner, för att garantera att vi når våra pedagogiska mål och syften.


Delaktighet för barn och vårdnadshavare


I vår verksamhet sätter vi inte upp specifika mål för vad enskilda barn ska uppnå vid olika tidpunkter eller åldrar. Vi använder inte fasta normer eller nivåer för att bedöma barns förmågor eller kunskaper. Istället fokuserar vårt systematiska kvalitetsarbete på att följa upp och utvärdera verksamheten som helhet. Barnens delaktighet är central i vår utvecklingsprocess, och deras röster ges en framträdande plats i arbetet med att förbättra verksamheten. Vi bedriver vår verksamhet med ett tydligt barnperspektiv, där barnens behov och intressen står i fokus. Vårdnadshavare spelar också en viktig roll i vårt kvalitetsarbete, och vi strävar efter att ge dem möjlighet till inflytande och medverkan i verksamheten. Vi genomför systematiskt kvalitetsarbete både på avdelningsnivå och på enhetsnivå för att säkerställa att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet och erbjuder barnen en trygg och utvecklande miljö där de kan växa och lära sig på sitt eget sätt.


Sammanfattning


Vårt systematiska kvalitetsarbete på Förskolan Lyckan är mycket viktigt. Vi vill erbjuda barnen en förskoleverksamhet av högsta kvalitet som ger dem en god grund för vidare utveckling och lärande. För att uppnå detta genomför vi regelbundet interna och externa revisioner där vi utvärderar vår verksamhet och söker efter förbättringsmöjligheter. Vi använder olika verktyg och metoder för att mäta och övervaka vår kvalitetsprestanda, såsom observationer och dokumentation för att följa upp barnens utveckling och lärande, samt enkäter och utvärderingar för att få feedback från vårdnadshavare om hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Du kan kontakta oss direkt för att få veta mer om vår verksamhet. Vi är alltid redo att svara på dina frågor.

Öppettider

 
 
 
 

Följ oss!

Måndag - Fredag
06:30 - 17:30
Lördag - Söndag
Stängt